Thiết kế tủ- bảng điện

+ Thiết kế tủ điện công nghiệp
+ Thiết kế các mạch điều khiển cho các tủ điện
+ Bảo trì, thay thế các tủ điện sử dụng lâu năm trong các nhà máy